โปรโมชั่น

eagle tour

โปร SUMMER TOUR"6,900 ก็เที่ยวได้"

เงื่อนไขโปรโมชั่น eagle summer tour

1.ให้บริการรถบัสชั้นเดียว 40 ที่นั่ง

2.สามารถใช้รถได้12 ชั่วโมง / วัน

3.ไม่มีบริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

  1. เดินทางในวันจันทร์-พฤหัสบดี
  2. ไม่รวมค่าทางด่วนและค่าธรรมเนียมต่างๆ

6.สำหรับระยะทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร / ทริป

 7.เฉพาะการเดินทางภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้เท่านั้น !!          

      

**หมายเหตุเดินทางในวันจันทร์-พฤหัสบดี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า